Project Description

1. Vi indlæser data fra befolkningsprognosens tabel (i Access) med faktiske antal borgereved årets begyndelse, for de enkelte aldersgrupper. Data lægges i vores Postgres database via ogr2ogr.
2. Vi henter efterfølgende ugentlige udtræk med cpr data i Cognito Local og beregner antal pr. distrikt.
3. Vi beregner differencen mellem tallene og visualiserer det: plus (grøn) – minus (rød).
Brugeren kan vælge info på området og få de faktiske tal, som vist på billedet.