SAMARBEJDERNE 2019-01-16T19:24:59+02:00

Samarbejderne

Der eksisterer 5 kommunale geodatasamarbejder i Danmark. Geo Fyn, GeoMidt, GeoNord, GeoØst og SydKort.

Man kan læse lidt om de enkelte geodatasamarbejder, samt finde kontaktinfo til Sekretariaterne herunder.

Geo Fyn

Geo Fyn A/S er et aktieselskab ejet af de 10 fynske kommuner.Selskabet skal understøtte kommunerne i tilvejebringelse, vedligeholdelse, anvendelse og udstilling af geodata, så data er let tilgængelige for myndigheder, virksomheder og borgere. Målet er, at der skabes optimal samfundsmæssig nytte af dataene.

Geo Fyn’s formål

 • At standardisere og optimere samarbejdet på geodata-området, så der på Fyn skabes optimal samfundsmæssig nytte af alle kortinformationer, og på landsplan at varetage de fynske kommuners interesser på kortområdet
 • At rådgive de fynske kommuner vedrørende generel anvendelse af kort i forbindelse med Geografiske Informations Systemer (GIS)
 • At koordinere udvikling og indkøb af geodata-ydelser
 • At tilbyde specifikke service- og konsulentydelser vedrørende anvendelse af kort og GIS
 • At formidle fynsdækkende kort- og temainformationer (f.eks. lokalplaner) via selskabets hjemmeside

Geo Fyns bestyrelse

Adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen Anne Velling Christiansen, Odense Kommune (formand)
Plan- og Kulturchef Christian Tønnesen, Faaborg-Midtfyn Kommune (næstformand)
Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune
Teknisk direktør Henrik G. Boesen, Nordfyns Kommune
Direktør Allan Wissman, Kerteminde Kommune
Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling Torben Præstegaard Jørgensen, Svendborg Kommune

Geo Fyns koordineringsgruppe

Morten Larsen, Assens Kommune
Patrick Weber, Faaborg-Midtfyn Kommune
Roman Højsager Varinsky, Kerteminde Kommune
Karina Kristensen, Langeland Kommune
Vibeke Brandhof, Middelfart Kommune
Peter Dan Tarkas, Nordfyns Kommune
Preben Petersen, Nyborg Kommune
Annette Vestergaard Christensen, Odense Kommune
Astrid Krarup Andersen, Svendborg Kommune
Maja Johansen, Ærø Kommune

Kontakt:

Jesper Gaardboe Jensen
jgj@geofyn.dk
+45 2125 9415
www.geofyn.dk

GeoMidt-samarbejdet

Det er formålet for Geodatasamarbejdet i Region Midt at øge viden om samt at koordinere tiltag indenfor geodataområdet blandt alle kommuner i Region Midt ved blandt andet:

 • at formidle erfaringsudveksling og skabe debat om aktuelle emner på kort- og geodataområdet
 • at sikre kommunernes interesser i forbindelse med regionale og nationale tiltag på området, herunder standardiseringsarbejder
 • at formidle samarbejde og udvikling mellem kommuner og interessenter på området, således at der skabes en samfundsmæssigt optimal nytte af kort- og geodata.
 • at koordinere produktion, indkøb og salg af geodata for kommunerne

Kontakt:

Per Hammerholt
+45 21 46 64 15
pert.hammerholt@silkeborg.dk
www.geomidt.dk

GeoNord

er et uformelt geodatasamarbejde mellem GIS-afdelingerne i de 11 kommuner i Region Nord. Kommunernes GIS-koordinatorer mødes med jævne mellemrum og diskuterer udfordringer, problemer og arbejdsmetoder i den kommunale GIS-hverdag. Derudover afholdes et til to årlige ”Burnouts”, hvor alle GIS-medarbejderne i GeoNord er inviteret, hvor vi går i dybden med relevante emner.

Kontakt:

Lisbeth Laustsen
+45 9970 7053
Lisbeth.Laustsen@morsoe.dk

GeoØst

GeoØst er geodatasamarbejdet mellem 43 kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Formål med samarbejdet

• At skabe en robust og fremtidssikret organisation for samarbejdet omkring data, med særlig fokus på grunddata og geodata.
• At data bidrager til effektiviseringsgevinster, bedre beslutningsgrundlag samt bedre service i kommunerne
• At bidrage til medarbejdernes løbende kompetenceudvikling
• At etablere og understøtte et fagligt netværk for medarbejdere på tværs af kommunerne
• At øge kobling og synergi til kommunale udviklingsområder, med særlig fokus på data i forhold til Smart City / Smart Societies med henblik på effektiv og bedre kommunal service.
• At arbejde for harmonisering og standardisering af data
• At varetage kommunernes interesser i forbindelse med nationale tiltag inden for geodata- og grunddataområdet, f.eks. i GeoDanmark og i forbindelse med udmøntning af den fælleskommunale- og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
• At varetage kommunernes interesser som kontakt- og forhandlingsorgan i spørgsmål om geodata og grunddata i forhold til andre myndigheder og organisationer, f.eks. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, KL, Kommunal Teknisk Chefforening og Danmarks Miljøportal.

Organisering

GeoØst har et sekretariat med 2 medarbejdere. Sekretariatet er placeret hos Gate21 i Albertslund.

Bestyrelsen
Samarbejdet ledes af en bestyrelse, som består af 10 medlemmer fra medlemskommunerne samt en observatør fra Gate21. Bestyrelsen er forankret i Kommunalteknisk Chefforening Kreds 1 (Region Hovedstaden) og Kreds 2 (Region Sjælland).

Iben Koch, direktør, Rudersdal Kommune – formand GeoØst
Marie Louise Madsen, direktør, Ishøj Kommune
Michel van der Linden, direktør, Kalundborg Kommune
Miriam Helsing, souschef, Teknik og Miljø, Lolland Kommune
Regin Saunte Pedersen, Økonomichef, Ringsted Kommune
Rasmus Holm Jensen, afdelingsleder for GIS og BI, Gentofte Kommune
Steen Birkelund Pedersen, GIS-planlægger, Hørsholm Kommune, (netværksrepræsentant, Region Hovedstaden)
Heidi Zagari, GIS-koordinator, Høje-Taastrup Kommune (netværksrepræsentant, Region Hovedstaden)
Anne Kronby Andersen, Teamkoordinator, Ringsted Kommune, (netværksrepræsentant, Region Sjælland)
Karina Nielsen, GIS-koordinator, Næstved Kommune, (netværksrepræsentant, Region Sjælland)
Philip Hartmann, Chefkonsulent, Gate21

Bestyrelsen definerer rammerne for aktiviteter i netværksgruppen og sekretariatet. Bestyrelsen har fastsat nærmere retningslinjer for geodatasamarbejdets arbejde i en forretningsorden.

Sekretariatet udarbejder materiale til møder i bestyrelsen og til GeoØst’s generalforsamling. I tillæg til dette, skal sekretariatet understøtte tre typer af opgaver i samarbejdet:

Understøtte vidensdeling og samarbejde i netværksgruppen
o Arrangere netværksmøder; udarbejde materiale til, og referat fra møderne
o Etablere gode rammer for kommunikation i netværket, bl.a. via hjemmesiden på ktc.dk
o Koordinere med de øvrige regionale geodatasamarbejder gennem FOSAKO
Understøtte arbejdet med projekter, kurser, temadage og workshops for medlemskommunerne
o Sekretariatsbistand til projekter på GeoØsts arbejdsprogram
o Arrangere kompetenceudvikling i form af kurser, temadage og workshops
 Strategisk udvikling
o Sekretariatet har i 2018 have særlig fokus på at undersøge muligheder for synergi mellem GeoØst og Gate21
o Fortalervirksomhed i forhold til statslige styrelser og KL (i samarbejde med FOSAKO og KTC-DFO)
o Udarbejde oplæg til fremtidige strategiske indsatser

Hele netværket og bestyrelsen er etableret på KTC portalen http://www.ktc.dk/netvaerk/geooest

Aktiviteter i samarbejdet

Geoøst udarbejder hvert år et arbejdsprogram, som definerer årets aktiviteter. Der udpeges bl.a. flere projekter, hvor en række kommunerne går sammen om at undersøge forskellige interesseområder.

GeoØst arbejdsprogram og strategiske fokuspunkter 2019

Kommuner i GeoØst

Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune.

Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune

Kontakt:

Laila Nissen, laila.nissen@gate21.dk / +45 29 49 52 26

Niels Skov Jensen, niels.skov.jensen@gate21.dk / +45 21 83 31 46

GeoØst – Geodatasamarbejdet i Greater Copenhagen

Gate21, Liljens Kvt. 2, DK-2620 Albertslund

SydKort

SydKort er et geodatasamarbejde mellem kommunerne i den jyske del af Region Syddanmark.

SydKort’s formål

 • At sikre at kommunerne har ajourførte sammenhængende FOT-data af den til enhver tid gældende standard
 • At fremme geodatasamarbejdet mellem medlemskommunerne generelt.
 • At koordinere tiltag for kommunerne under udvalgte dele af de offentlige digitaliseringsstrategier.
 • At sikre medlemmernes indflydelse i landsdækkende fora/ arbejdsgrupper ved repræsentation af et eller flere medlemmer, – samt
 • at sikre at den viden der tilegnes kommer alle til gode.
 • At arrangere faglige seminarer/erfagrupper for medlemmernes geodata medarbejdere
 • At bidrage til aftaler om indkøb af ønskede temaer til fordelagtig pris.
 • Gennem faglige netværk at øge det faglige niveau/kompetence i kommunerne.
 • At holde kontakt til eksterne samarbejdsparter.
 • At være et dynamisk samarbejde, som har fingeren på pulsen på geodata-området.

Kontakt:

Anne Grete Arendt Rasmussen
+45 74 34 20 43
agar@haderslev.dk